Nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

Publikované:

V decembri 2016 bola vyhlásená VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Výzva sa týka zriadenia alebo vybavenia jazykových, technických, IKT, fyzikálnych a chemicko-biologických učební a knižníc. Riaditelia, vzniká tak pre vás veľká príležitosť a šanca posunúť vaše školy do novej, modernejšej úrovne vybavenia a tak aj vyššej možnosti vzdelávania.

Nie každá škola je však oprávneným žiadateľom, a preto pre vašu vlastnú efektivitu odporúčame prioritne ako ÚVODNÝ KROK overenie bonity Vašej školy v dokumente, ktorý je súčasťou materiálov ku tejto výzve.
Po tomto kroku sa stačí rozhodnúť pre jednotlivé typy učební, či už jednu alebo viaceré, o ktorých zriadení uvažujete na základe vašich individuálnych potrieb a možností školy alebo zriaďovateľa.

Proces schvaľovania je tento krát dvojstupňový, do veľkej miery administratívne zjednodušený hlavne v prvom kole – predkladanie „Projektového zámeru“.

Je nám úplne jasné, že výzva vyšla v náročnom období zimných prázdnin. Je to taktiež v čase aktivít, súvisiacich s ukončením prvého polroka, kedy sa potrebujete venovať vašim žiakom.
Preto by sme vám radi pomohli značne uľahčiť celý proces prípravy rozpočtov a odbremenili vás aspoň nejakou mierou od tejto činnosti.

Na základe skúseností so stovkami realizácií všetkých typov učební sme pripravili jednoduché a prehľadné nástroje na prípravu vášho rozpočtu. Sú vytvorené podľa základných nastavení tejto výzvy a je možné ich jednoducho prispôsobiť individuálnym podmienkam a potrebám školy (napr. rozmerom učební a priestorov, počtu žiakov a pod.).
Navyše, navrhnuté riešenia učební poslúžia po našom odsúhlasení ako podklad k vykonanému prieskumu trhu, ktorý si môže váš riadiaci alebo kontrolný orgán kedykoľvek počas schvaľovacieho procesu vyžiadať.

V prípade záujmu o našu podporu sme Vám k dispozícii. Kontaktné informácie pre školy a škôlky.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť niečo, čo naplní vaše predstavy a individuálne požiadavky, ktoré bude možné zrealizovať na základe tejto výzvy.